Viljelijöille lähetetään kysely lähiviikkoina - vastaamiseen menee 10 minuuttia

Etelä-Savon ELY-keskus selvittää alueen viljelijöiden kokemuksia ja näkemyksiä ympäristökorvausjärjestelmästä. ELY-keskus lähettää suurelle joukolle maatiloja suunnatun kyselyn näinä päivinä.

Kyselyssä selvitetään maaseutuohjelman ympäristökorvauksen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Myös ympäristökorvausjärjestelmän ulkopuolella olevat tilat voivat saada kyselykirjeen, sillä siinä selvitetään myös syitä ympäristökorvausjärjestelmän ulkopuolelle jäämisestä.

Etelä-Savon ELY-keskus hyödyntää kyselyn tuloksia tehdessään esityksiä tulevan maaseutuohjelman ympäristökorvausta varten. Kyselyn tulokset ovat käytettävissä myös nykyisen maaseutuohjelman väliarvioinnissa, joka teetetään ulkopuolisella arvioijalla loppuvuodesta.

Viljaa


Kyselyn käytännön toteutuksen tekee maisteriopiskelija Suvi Itänen, joka työskentelee Etelä-Savon ELY-keskuksessa ja hyödyntää aineistoa Jyväskylän yliopistolle tehtävässä opinnäytetyössään. ELY-keskuksen puolesta työstä vastaa ja sen ohjaajana toimii maaseutupalvelut -yksikön päällikkö Maija Puurunen.

Kysely lähetetään postitse huhtikuun loppupuolella maatalouden tukirekisteristä satunnaisotannalla valituille viljelijöille. Kyselyyn voidaan vastata sähköisesti tai paperilomakkeella palautekuoressa. Kysymykset on pyritty laatimaan helposti vastattaviksi. Kyselyn täyttämiseen menee aikaa noin 10 minuuttia. Palautetuista vastauksista ei voida lähettäjiä jäljittää.

ELY-keskus toivoo viljelijöiden vastaavan kyselyyn runsaslukuisesti, jotta kyselyn kautta saataisiin totuuden mukainen vääristymätön kuva eteläsavolaisten viljelijöiden kokemuksista ja näkemyksistä ympäristökorvausjärjestelmästä.

Lisätietoja kyselystä:
Suvi Itänen
0295 024 110
suvi.itanen@ely-keskus.fi

Maija Puurunen
0295 024 074
maija.puurunen@ely-keskus.fi