Maakuntauudistus Etelä-Savossa

Alla olevat tekstit Etelä-Savon maakuntaliiton sivulta.

Ajankohtaiset tiedot löydät Maakuntauudistus-sivuilta


Uudistuksen aikataulu ja eteneminen

Uudistuksessa maakunnallinen päätöksenteko siirtyy yhteen, uuteen organisaatioon. Samalla maakuntauudistus selkiyttää kuntien, maakunnan ja valtion välistä työnjakoa. Uusi Etelä-Savon maakunta aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa.

Löydät asiasta tarkemmin www.es2019.fi sivulta.

Uudistus aikataulu(1)

Näe kuva suurempana www.es2019.fi sivulla


Maakuntauudistuksen organisaatiokaavio

ESmaakuntauudistuskaavio

Näet kuvan suurempana www.es2019.fi sivultaTiedote 24.1.2017: Johtoryhmä / Valtakunnallisen valmistelun etenemiseen reagoidaan tarkentamalla valmistelun rakennetta maakunnassa

Johtoryhmä kävi kokouksessaan läpi uudistuksen ajankohtaisen kokonaistilanteen. Aluekehitys- ja kasvupalvelulaista on tullut uusi luonnos, joka lähtee lausuntokierrokselle helmikuun 2017 lopussa. Toinen hallituksen linjaama kokonaisuus koskee Soten valinnanvapausmallia, joka myös tukee lausunnoille maakuntiin lähiaikoina. Pelastustoimen osalta edetään tällä hetkellä 18 maakunnan mallin mukaan, mikä on ollut vahvasti maakuntien tahtotilan mukaista. Myös muista lainsäädäntökokonaisuuksista tullaan lausumaan alkuvuoden aikana. Uudistuksen johtoryhmällä on keskeinen rooli lausuntojen valmistelussa.

Talous puhutti

Maakuntien tulevaa rahoitusta koskien johtoryhmä keskusteli, julkisuudessa esitetyistä laskelmista, jotka on laadittu hallituksen rahoituslakiluonnoksen pohjalta. Etelä-Savon osalta tilanne vaikuttaa haastavalta. Vaikuttamistyötä asian suhteen jatketaan. Etelä-Savo tilaa käyttöönsä myös omat tarkemmat laskelmat uudistuksen valmistelun käyttöön.
Digi, ICT ja henkilöstöasioiden valmistelun kysymykset tulevat ajankohtaiseksi nopealla aikataululla

Sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallisessa valmistelussa Digi- ja ICT kysymykset ovat nyt nousseet ajankohtaiseksi. Etelä-Savon valmistelussa on huomioitava tämän osa-alueen haastava kokoanisuus nyt kun valtakunnalliset reunaehdot ovat hiukan tarkentuneet. Johtoryhmä valmistautuu tähän laajentamalla Sote-ICT ryhmää käsittelemään myös muuta ICT kokonaisuutta kuin soten järjestelmiä.

Vastaavaa tarvetta on myös henkilöstöpuolen valmistelun osalta. Henkilöstöryhmien edustajien kanssa valmistelun etenemisestä keskustellaan heille suunnatussa tilaisuudessa 30.1.2017. Koko henkilöstölle suunnattua henkilöstöinfoa valmistellaan pidettäväksi 24.2.2017. Info tullaan järjestämään monipuolisia sähköisen osallistumisen mahdollisuuksia hyödyntäen.

Kuntien ja maakuntien varautumiseen poikkihallinnollinen alatyöryhmä

Osana pelastustoimialan sektoria on myös alueen varautumisen tehtävät, joiden painopiste tähän saakka on ollut kunnissa. Uudistuksen myötä myös maakunnan rooli kasvaa varautumisen tehtävissä. Tähän valmisteluun pelastustoimialan valmistelutyöryhmä valmistautuu varautumisen alatyöryhmällä, johon kutsutaan tarvittava määrä asiantuntijoita.

Tiedote kopioitu täältä http://www.es2019.fi./fi/page/3?newsitem=34


Maakuntauudistuksen johtoryhmä kokoontui perjantaina 9.12.2016 Mikkelissä.

Kokouksen aluksi käytiin läpi tilannekatsaus uudistuksen etenemisestä ja valmistelutyöryhmien työstä. Todettiin, että valmistelutyöryhmät ovat aloittaneet työnsä tehtävänantonsa mukaisesti.

Sote- ja maakuntauudistuksen kansalaistilaisuuksia on järjestetty neljällä paikkakunnalla. Lisäksi on järjestetty tilaisuus medialle, kolme tilaisuutta maakunnan sote- yrityksille sekä yksi tilaisuus Mikkelin seudun sote-alan järjestöille. Lisää eri sidosryhmille suunnattuja tilaisuuksia järjestetään uudistuksen edetessä.

Seuraavana alkuvuodesta vuorossa on muun muassa sote- järjestöille suunnatut tilaisuudet Savonlinnan ja Pieksämäen seuduilla. Uudistuksen kohteena olevalle soten ulkopuoliselle henkilöstölle järjestettävän henkilöstötilaisuuden ajankohta on 24.2. klo 8.00, henkilöstöjärjestöille suunnatun tilaisuuden alustavana ajankohtana on viikko 5.

Lue lisää kokouksesta täältä ja kokouspöytäkirjan löydät täältä.

Seuraava kokous 20.1.2017 klo 13 MikkelissäMaakuntauudistukselle ohjausryhmä ja johtoryhmä – työhön käsiksi elokuussa

Laaja-alainen, noin 60-jäseninen ohjausryhmä ohjaa ja tukee maakuntauudistuksen valmistelua Etelä-Savossa. Toukokuun lopulla 2016 maakuntien liitot saivat mandaatin toimia maakuntauudistuksen koordinaattoreina alueillaan ja 20.6.2016 maakuntahallitus nimesikin työlle ohjausryhmän sekä johtoryhmän. Ryhmät kokoontuvat ensimmäisen kerran elokuussa.

Johtoryhmään nimettiin mukana olevien toimijoiden virkamiesjohtoa. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi hallitus nimesi maakuntahallituksen puheenjohtajan Jarkko Wuorisen ja johtoryhmän puheenjohtajaksi maakuntajohtaja Pentti Mäkisen.

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan 20.6.2016 Maakuntauudistuksen johtoryhmän valmistelemaan Maakuntauudistusta Etelä-Savossa. Johtoryhmän tehtävänä on vastata maakuntauudistuksen johtamisesta, etenemisestä ja resursoinnista maakunnassa. Johtoryhmän jäsenet koostuvat uudistuksen kohteena olevien organisaatioiden ja alueiden nimeämistä edustajista. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja varapuheenjohtajana Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen. Maakuntaliiton ja Etelä-Savon ELY-keskuksen lisäksi johtoryhmässä on edustettuna Etelä-Savon kunnat ja kaupungit, sairaanhoitopiirit, Etelä-Savon pelastuslaitos sekä Vaalijalan kuntayhtymä.

Maakuntauudistuksen johtoryhmä päätti perustaa seitsemän valmisteluryhmää valmistelemaan uudistusta yksityiskohtaisemmin. Työryhmät kattavat maakuntalakiluonnoksen 6 §:n mukaiset perustettaville maakunnille siirtyvät tehtäväkokonaisuudet. Työryhmien jäsenet johtoryhmä nimeää seuraavassa kokouksessa saatuaan esityksiä yhteistyötahoilta.

Työryhmät ovat:
1) Sosiaali- ja terveydenhuolto
2) Alueiden kehittäminen
3) Alueiden käyttö
4) Kasvupalvelut
5) Maatalous
6) Pelastustoimi
7) Ympäristöterveydenhuolto

Maakuntauudistuksen projektipäälliköksi on valittu Maija Korhonen. Hän aloitti työt maakuntaliiton virastossa 31.10.2016. Maija vastaa maakuntauudistuksen ja uuden maakunnan käynnistämisen esivalmistelusta.

Maakuntauudistuksen alatyöryhmille puheenjohtajat
Maakuntauudistuksen johtoryhmä päätti 5.9. kokouksessaan perustaa seitsemän työryhmää maakuntauudistuksen valmisteluun. Kokouksessaan 3.10. johtoryhmä nimesi työryhmille puheenjohtajat.

Valmistelutyöryhmien puheenjohtajat ovat:

Alueiden kehittäminen: Maakuntaliiton aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen

Alueiden käyttö: Maakuntaliiton aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen
Kasvupalvelut: ELY-keskuksen Elinkeinot, työvoima, osaaminen -vastuualueen johtaja Juha Pulliainen
Maatalous: ELY-keskuksen maaseutupalvelut – yksikön päällikkö Maija Puurunen
Pelastustoimi: Pelastusjohtaja Seppo Lokka
Sosiaali- ja terveydenhuolto: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen
Ympäristöterveydenhuolto: Nimetään myöhemmin
Lisäksi viestinnän yhteistyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii maakuntaliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Teppo Leinonen. Viestinnän yhteistyöryhmä koordinoi ja toimeenpanee uudistuksen viestintää Etelä-Savossa.


Maakuntauudistuksen johtoryhmän kokoustiedote 31.10.2016

Maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen esittäytyi kokouksessa. Korhosen ensimmäinen työpäivä on tiistaina 1.11. Projektipäällikkö toimii jatkossa maakuntauudistuksen johtoryhmän esittelijänä.

Kokouksen alussa käytiin läpi uudistuksen tilannekatsaus ja ajankohtaiset asiat. Vesienhoito- ja kalataloustehtävien osalta johtoryhmä päätti, että omaa valmistelutyöryhmää ei perusteta, vaan vesi- ja kalataloustehtäviä varten perustetaan alatyöryhmä alueiden käytön valmistelutyöryhmään.

Maakuntauudistuksen johtoryhmä on edellisessä kokouksessa nimennyt puheenjohtajat valmistelutyöryhmiin, pois lukien ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä. Tämän työryhmän puheenjohtajaksi johtoryhmä nimesi terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnusen Sosterista ja varapuheenjohtajaksi ympäristöpalvelujen ja terveysvalvonnan johtaja Maria Närhisen Mikkelistä.

Johtoryhmä nimesi myös valmistelutyöryhmien jäsenet ja varajäsenet. Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmät ovat:

Maatalous
Puurunen Maija Etelä-Savon ELY-keskus varsinainen/PJ
Leikkonen Jukka MTK varsinainen
Kallio Vesa MTK vara
Leväinen Sirpa Rantasalmen yhteistoiminta-alue varsinainen
Pulkkinen Arto Mikkelin maaseutu- ja lomitustoimi vara
Nokkonen Maija Pardia varsinainen
Orava Marita Pardia vara
Koponen Päivi Kunta-alan unioni/Jytyliitto varsinainen
Hokkanen Outi Kunta-alan unioni/JHL vara
Vaittinen Ritva Etelä-Savon ELY-keskus varsinainen
Kuva Jyrki Etelä-Savon maakuntaliitto varsinainen
Hänninen Ritva Pieksämäen seutu varsinainen
Häkkinen Heikki Pieksämäen seutu vara
Tarkkio Katariina Savonlinnan seutu varsinainen
Niiranen Lauri Savonlinnan seutu vara
Mikkonen Kari Mikkelin seutu varsinainen
Seppälä Timo Mikkelin seutu vara
Manninen Marjukka viestintävastaava

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Mäkinen Pentti Etelä-Savon maakuntaliitto varsinainen/PJ
Kortelainen Risto Etelä-Savon sairaanhoitopiiri varsinainen
Myllymäki Kati Etelä-Savon sairaanhoitopiiri varsinainen
Kaukonen Niina Etelä-Savon sairaanhoitopiiri vara
Peitsaro Panu Itä-Savon sairaanhoitopiiri varsinainen
Pesonen Saara Itä-Savon sairaanhoitopiiri varsinainen
Martikainen Pekka Itä-Savon sairaanhoitopiiri vara
Jokinen Ilkka Vaalijala varsinainen
Hahl-Weckström Anita Etelä-Savon maakuntaliitto varsinainen
Pärnänen Marja-Liisa Kunta-alan unioini/Jytyliitto varsinainen
Orava Maarit Kunta-alan unioni/JHL vara
Gröhn Marja-Leena JUKO/Suomen Hammaslääkäriliitto varsinainen
Mäkitalo Ari JUKO/Talentia vara
Uusi-Simola Anna KoHo/Tehy varsinainen
Paakkunainen Leena KoHo/SuPer vara
Syrjälä Satu Aluehallintovirasto varsinainen
Hyvärinen Marja Aluehallintovirasto vara
Haatainen Tuija Pieksämäen kaupunki varsinainen
Järvenpää Kristiina Rantasalmen kunta varsinainen
Ikola-Norrbacka Rinna Sulkavan kunta varsinainen
Hämäläinen Sanna Sulkavan kunta vara
Hänninen Elisa Pieksämäen seutu varsinainen
Talo Timo Mikkelin seutu varsinainen
Vornanen Tuula Mikkelin seutu vara
Linnamurto Saku Savonlinnan kaupunki varsinainen
Kuuramaa Anja Savonlinnan seutu vara
Vauhkonen Jouni viestintävastaava

Alueiden käyttö
Vauhkonen Jarmo Etelä-Savon maakuntaliitto varsinainen, PJ
Haapala Antti JUKO, YKL varsinainen
Peltonen Sirpa JUKO, YKL vara
Torniainen Riitta Kunta-alan unioni/JHL varsinainen
Cederström Antero JUKO, Tekniikka ja Terveys KTN vara
Korhonen Eero Etelä-Savon ELY-keskus varsinainen
Järvinen Timo Pohjois-Savon ELY-keskus varsinainen
Poutamo Sanna Etelä-Savon maakuntaliitto varsinainen
Häkkinen Pekka Pieksämäen seutu varsinainen
Pirinen Kaj Pieksämäen seutu vara
Riihelä Jouni Mikkelin seutu varsinainen
Manninen Mikko Mikkelin seutu vara
Aalto Risto Savonlinnan seutu varsinainen
Kaksonen Simo Savonlinnan seutu vara
Leikas Sirpa viestintävastaava

Alueiden kehittäminen
Koskinen Riitta Etelä-Savon maakuntaliitto varsinainen, PJ
Rautio Jarkko JUKO, Tekniikan akateemiset (TEK) varsinainen
Pekonen Esa Pardia vara
Tanttu Marko JUKO, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut varsinainen
Tavast-Pasonen Marianne Kunta-alan unioni/Jytyliitto vara
Pulliainen Juha Etelä-Savon ELY-keskus varsinainen
Rytkönen Sirkka Etelä-Savon ELY-keskus varsinainen
Aro Marja Etelä-Savon ELY-keskus varsinainen
Makkula Hanna Etelä-Savon maakuntaliitto varsinainen
Heimonen Tomi Etelä-Savon maakuntaliitto varsinainen
Koistinen Kari Pieksämäen seutu varsinainen
Hänninen Jaakko Pieksämäen seutu vara
Hilden Matias Mikkelin seutu varsinainen
Hokkanen Mikko Mikkelin seutu vara
Korhonen Harri Savonlinnan seutu varsinainen
Järvenpää Kristiina Savonlinnan seutu vara
Leinonen Teppo viestintävastaava

Kasvupalvelut
Pulliainen Juha Etelä-Savon ELY-keskus varsinainen, PJ
Tolvanen Arto Etelä-Savon Kauppakamari varsinainen
Lipsanen Antti Etelä-Savon Kauppakamari vara
Lipsanen Satu Etelä-Savon Kauppakamari varsinainen
Mattola Elisa Etelä-Savon Kauppakamari vara
Rasola Nina Etelä-Savon Yrittäjät varsinainen
Naukkarinen Satu Etelä-Savon Yrittäjät vara
Sepponen Arto Etelä-Savon Yrittäjät varsinainen
Tulla Matti Etelä-Savon Yrittäjät vara
Laamanen Hannu Pardia varsinainen
Säisä Katriina JUKO, Specia vara
Pekkanen Eveliina JUKO, Yhteiskunta-alan korkakoulutetut varsinainen
Kanniainen Miia Kunta-alan unioni/Jytyliitto vara
Rytkönen Sirkka Etelä-Savon ELY-keskus varsinainen
Valtonen Irma Etelä-Savon ELY-keskus varsinainen
Koskinen Riitta Etelä-Savon maakuntaliitto varsinainen
Heimonen Tomi Etelä-Savon maakuntaliitto varsinainen
Patama Pekka Kunnalliset työllistämispalvelut varsinainen
Leskinen Jaana Pieksämäen seutu varsinainen
Kinnunen Antti Pieksämäen seutu vara
Ollikainen Jukka Mikkelin seutu varsinainen
Luukkonen Johanna Mikkelin seutu vara
Järvenpää Kristiina Savonlinnan seutu varsinainen
Laine Janne Savonlinnan seutu vara
Huuskonen Mervi viestintävastaava

Ympäristöterveydenhuolto
Kinnunen Sampsa Sosterin ympäristöpalvelut varsinainen/PJ
Närhinen Maria Mikkelin seudun ympäristöpalvelut varsinainen/VPJ
Voutilainen Merja Keski-Savon ympäristötoimi varsinainen
Junnilainen Paula Aluehallintovirasto varsinainen
Sorvisto Pauli JUKO, Eläinlääkäriliitto varsinainen
Kuosmanen Ulla JUKO, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut vara
Korpikallio Anu JUKO, Eläinlääkäriliitto varsinainen
Kilpeläinen Pekka JUKO, Tekniikka ja Terveys KTN vara
Heinonen Mervi Pieksämäen seutu varsinainen
Klen Tapio Pieksämäen seutu vara
Nyyssönen Marko Mikkelin seutu varsinainen
Haikarainen Leena Mikkelin seutu vara
Pöllänen Harri Savonlinnan seutu varsinainen
Sorjonen Pekka Savonlinnan seutu vara
Tolonen Satu-Mari viestintävastaava

Pelastustoimi
Lokka Seppo Etelä-Savon pelastuslaitos varsinainen, PJ
Halmeslahti Tuomo Etelä-Savon pelastuslaitos varsinainen
Kalin Jari Etelä-Savon pelastuslaitos varsinainen
Kuusela Janne Etelä-Savon sairaanhoitopiiri varsinainen
Nuopponen Simo Itä-Savon sairaanhoitopiiri varsinainen
Rantanen Jari KoHo/Tehy varsinainen
Merivirta Timo Kunta-alan unioni/JHL vara
Horelli Kai Aluehallintovirasto varsinainen
Pasonen Timo Pieksämäen seutu varsinainen
Mähönen Tapani Pieksämäen seutu vara
Korhonen Mikko Mikkelin seutu varsinainen
Liikanen Ari Mikkelin seutu vara
Tikkanen Kari Savonlinnan seutu varsinainen
Kokkonen Auvo Savonlinnan seutu vara
Saltiola Heidi viestintävastaava

Osa valmistelutyöryhmistä on jo kokoontunut valmisteleviin kokouksiin ja kaikille on sovittu varsinaiset kokousajat lähiaikoina. Valmistelutyöryhmien tehtävänä on esittää 1.7.2017 aloittavalle maakunnan väliaikaiselle valmistelutoimielimelle kuvaus, jossa on nykytilanteen kartoitus ja uusi toimintamalli maakunnalle siirtyvien tehtävien hoitamiselle. Lisäksi tulee esittää taloudelliset ja toiminnalliset resurssit. Työryhmät tiedottavat itse työnsä etenemisestä. Projektipäällikkö Maija Korhonen koordinoi valmistelutyöryhmien työtä.

Valtakunnalliseen valmisteluun liittyvään tietohallinnon ja ICT:n valmisteluverkostoon on pyydetty nimeämisiä maakunnaista. Johtoryhmä nimeää verkostoon ensivaiheessa tietohallintojohtaja Merja Ikäheimosen Essotesta ja järjestelmäpäällikkö Vesa Huttusen maakuntaliitosta.

Yliopistosairaaloiden ympärille järjestettävän yhteistyöalueen sopimusten valmistelu käynnistyy osana sote- ja maakuntauudistusta. Kuopion yliopistollisen keskussairaalan yhteistyösopimuksen valmisteluun nimetään kuntayhtymän johtaja Panu Peitsaro Sosterista, kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Essotesta ja pelastusjohtaja Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitokselta.


Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Etelä-Savon TE-toimiston 15.11.2016 julkaistu lausunto maakuntauudistusta koskevista lakiesityksistä löytyy täältä