Etelä-Savon Maaseudun näkökulmasta


Maaseutukuriiri seuraa maakuntauudistusta eritoten maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvissä yhteistyöpinnoissa. Näitä ovat mm. Maatalouden valmistelutyöryhmän valmistelut ja päätökset.

Maatiloilla harjoitettavan muun yritystoiminnan osalta kasvupalvelut. Alueiden kehittäminen, maataloutta tukevan hanketoiminnan osalta ja ympäristöterveydenhuollosta eläinlääkintään vaikuttavat asiat. Sekä viljelijäperheiden lastenpäivähoito yms asioissa Sosiaali- ja terveydenhuoltovalmistelutyöryhmää.

Kaikki julkaistut tiedotteet ja ajantasainen informaatio löytyvät ensimmäisenä www.es2019.fi -sivustolta.

Maaseudun valmistelutyöryhmän ajatasaisen tiedon löydät Maakuntauudistus-sivuilta täältä


Tiedote 7.3.: Maatalous/Maaseudun palvelut valmisteltava asiakaslähtöisesti ja innovatiivisesti

Maaseudun palvelujen valmistelussa on lähdettävä liikkeelle asiakkaiden tarpeista ja innovatiivinen ote suunnittelussa on tärkeää. Näin kommentoi savonlinnalainen maatalousyrittäjä Sakari Sallinen 7.3. Juvalla järjestetyssä Maaseutupalvelut maakuntauudistuksessa -tilaisuudessa. Sallinen toivoi, että Etelä-Savon maatilojen lomituspalvelut ja maaseutuhallinnon palvelut järjestetään jatkossa tehokkaasti ja edellytykset maaseudun yritystoiminnalle turvataan. Uudistuksen valmistelun avoimuuteen Sallinen oli tyytyväinen.

Sakari Sallinen totesi, että tulevaisuudessa maankäytön suunnittelussa on huomioitava maaseudun tuotantoyksiköiden suureneminen.
– Jo ennakkoon tulisi varata alueita, joille esimerkiksi yhteisnavetat voisivat sijoittua. Innovatiivisuus maankäytön suunnittelussa on Sallisen mielestä tärkeää.
Sallinen nosti puheenvuorossaan esille myös lomituspalveluiden toimivuuden, kylätoiminnan kehittämisen ja maatalousyrittäjyyden.
– Lomituspalveluissa päivystys on järjestettävä hyvin ja huolehdittava, että lomittajat ovat päteviä ja kiinnostuneita työstään. Sallinen toivoi, että jokaisessa kunnassa olisi maataloushallinnon palvelupiste ja siellä henkilö, joka voi tarjota palvelun tai joka välittää palvelun oikealle asiantuntijalle. Sallinen kiinnitti huomiota myös kylätoiminnan aktivoimiseen ja toivoi, että maatalousyrittäjyydelle luodaan mahdollisuuksia myös jatkossa.

Tilaisuudessa perättiin lisää tehoa maaseudun elinvoimaisuuden kehittämiseen ja pohdittiin keinoja hillitä maaseudun autioitumista.

– Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelmassa on tartuttu näihin asioihin ja maaseudun yritystukia on tarjolla jatkuvasti, totesi maatalous -valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Maija Puurunen.

Osallistujat olivat huolissaan siitä, vähennetäänkö viljelijätukipalveluja maakunnan laidoilla. Työryhmän varapuheenjohtaja Sirpa Leväisen mukaan päivystys järjestetään säännöllisesti viljelijätukihakujen aikana ja muina aikoina tarpeen mukaan. Uudistuksessa pyritään palvelujen parantamiseen.
Maija Puurunen totesi, että maatalous -valmistelutyötyöryhmä on kartoittanut maaseutupalvelujen nykytilaa ja arvoinut tulevaisuutta. Palveluja ovat maaseudun tuet, hankkeet, valvonnat ja lomituspalvelut. Valmistelussa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen muiden maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmien kanssa. Maaseuturahaston varojen käytössä ollaan tekemisissä Maaseutuviraston kanssa.

Tilaisuudessa kuultiin maaseutupalvelut -teemaan liittyviä alustuksia ja asiantuntijapaneelin jäsenet vastasivat yleisön kysymyksiin. Mukana oli noin 40 maaseutuyritysten ja maaseututoimijoiden edustajaa. Tilaisuuden järjesti Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä.

Lue koko tiedote www.es2019.fi sivulta.


Tiedote 2.3.: Maatalous / Maatalous -valmistelutyöryhmässä teemana alueiden kehittäminen

Maakuntauudistuksen maatalous - valmistelutyöryhmä kokoontui 2.3.2017 Mikkelissä. Tällä kertaa paneuduttiin maaseutuun liittyvän aluekehittämisen valmisteluun ja tutustuttiin pelastustoimen järjestelyihin maaseudulla. Käsittelyssä oli myös lomituspalvelujen toimintamalli. Lopuksi käytiin läpi maakuntauudistuksen valmistelutilannetta ja tulevia tapahtumia.

Pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti selvitti Etelä-Savon pelastuslaitoksen nykyistä toimintaa, organisointia sekä pelastuslaitoksen palveluja. Halmeslahti kertoi, että maakuntauudistuksella ei ole suuria vaikutuksia pelastustoiminnan perustoimintaan, mutta hallinnollisesti kysymyksessä on merkittävä muutos. Maakuntauudistus luo myös uusia mahdollisuuksia yhteistyölle. Haasteena tulevaisuudessa on, miten ensihoito ja pelastustoimi tullaan jatkossa tehokkaasti tuottamaan ja miten henkilöstöä voidaan käyttää tehokkasti tehtävien monipuolistamisen muodossa.

Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen maakuntaliitosta selvitti, että uudistuksessa tulisi tarkastella alueiden kehittämisen, alueiden käytön, kasvupalvelujen ja maatalous -valmistelutyöryhmissä esillä olevia tehtäviä yhtenä kokonaisuutena. Focuksena tulee tällöin olla elinkeinoelämän edellytysten parantaminen ja ansaintamahdollisuuksien lisääminen. Koskinen korosti myös, että uudistuksen tulisi tuottaa lisäarvoa ja että prosessit tulisi rakentaa sellaisiksi, että kustannussäästöjä myös saavutettaisiin

Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen maakuntaliitosta kertoi Alueidenkäyttö -valmistelutyöryhmän tehtävistä. Vauhkosen mukaan kaavoituksen ja maankäytön osalta tehtävät eivät juurikaan muutu, ainoastaan näiden asioiden organisointiin ja hallinnointiin on tulossa muutoksia. Suurimmat hallinnolliset muutokset Alueidenkäyttö -valmistelutyöryhmässä esillä olevissa tehtävissä tapahtuvat liikenteen, henkilöliikennekuljetusten ja yksityistieasioiden järjestämiseen liittyvissä asioissa. Vauhkosen mukaan yhteistyö kaavoitus- ja maankäyttöasioissa on jatkossa entistä tärkeämpää. Yhteistyötä tulisi tehdä valmistelussa paitsi valmisteluryhmien sisällä myös valmisteluryhmien kesken ja ulospäin.

Kokouksessa käytiin läpi myös 7.3.2017 järjestettävän Maaseudun palvelut maakuntauudistuksessa -viljelijätilaisuuden valmistelun tilannetta, mm. ilmoittautumisaikaa on jatkettu 6.3. saakka. Esillä oli myös alueen Leader-ryhmille ja kuntien edustajille Mikkelissä järjestettävän paikallisen kehittämisen -tilaisuus 30.3.2017 ja siihen liittyvät järjestelyt.

Lomituspalvelujen uutta hallintorakenne- ja toimipisteverkostoluonnosta esitteli lomituspalvelupäällikkö Arto Pulkkinen. Suunnitellun mallin mukaan maakunnallinen liikelaitos järjestäisi lomituspalvelut. Liikelaitoksen oletetaan tukevan nykyistä paremmin lomittajien täysaikaista työllistymistä.Lomitustoimen johtaminen kuuluisi lomituspäällikölle. Lomituspäällikön alaisuudessa toimisivat lomituspalveluohjaajat, joita kohti olisi noin 20 lomittajaa ja 80 -100 yrittäjää/henkilö. Arto Pulkkinen selvitti myös lomituspalvelujen uuden toimipisteverkoston vakituiset toimipisteet, päivystyspisteet ja lomitustarvikkeiden noutopisteet. Toimipisteverkosto pohjautuisi alueella olevien lomitettavien yrittäjien määrään ja heidän sijaintiin.

Projektipäällikkö Maija Korhonen selvitti 24.2.2017 pidetyn maakuntauudistuksen henkilöstöinfon antia ja jatkokehittämistä sekä Etelä-Savon maakuntauudistuksen Savonlinnassa 28.2.2017 pidetyssä tilaisuudessa esillä olleita asioita.

Tiedote kopioitu www.es2019.fi sivulta

Maatalous -valmistelutyöryhmän seuraava kokous on 5.4.2017.Ympäristöterveydenhuolto tiedote 23.2.: Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle.

Valmistelutyöryhmä on jakanut saamansa toimeksiannon eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan alatyöryhmiin. Eläinlääkinnän alatyöryhmä on nyt saanut oman selvityksensä valmiiksi ja terveysvalvonnan osio valmistuu parin seuraavan viikon aikana. Väliraportit ovat pohjana loppuraportille, joka on tarkoitus luovuttaa maakuntauudistuksen johtoryhmälle huhtikuun lopussa.

Valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Sampsa Kinnunen on vakuuttunut siitä, että työskentely johtaa onnistuneeseen lopputulokseen.

- Työryhmälle on selvästi muodostunut yhteinen laajempi visio maakunnan ympäristöterveydenhuollon tulevista palvelutarpeista sekä siitä, mitä, miten ja kenelle palveluja tarjotaan. Näin tavoite ohjaa tekemistä, kiteyttää Kinnunen.

Lue koko tiedote tästä http://www.es2019.fi./fi/page/3?newsitem=43


Tiedote 20.2.: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä.

Valmistelutyöryhmä totesi, että muodostetaan yhteinen näkemys maakunnan maatalouspalveluista: mitä, miten ja kenelle palveluja tarjotaan. Näin tavoite ohjaa tekemistä. Valmistelutyöryhmästä valittiin jäsenet sisäiseen asiantuntijaryhmään, joka valmistelee lomitukseen liittyviä asioita.

Ossi Tuuliainen esitteli maatalous -valmistelutyötyhmän väliraporttiluonnosta. Todettiin, että raportin sisältöä täydennetään: siihen lisätään mm. toimintaympäristön muutosta kuvaava osio. Raportin sisältöä esitellään 7.3. Juvalla järjestettävässä infossa. Väliraportti on pohjana loppuraportille, joka luovutetaan maakuntauudistuksen johtoryhmälle huhtikuun lopussa.

Lue koko tiedote tästä http://www.es2019.fi./fi/page/3?newsitem=42

Partalan tapahtuman 7.3. ohjelma löytyy tästä /ajankohtaista/?issue=278


Tiedote 16.2.: Alueiden käyttö / Alueiden käytön valmistelutyöryhmä aloitti uuden toimintamallin valmistelun

Etelä-Savon maakuntauudistuksen Alueiden käyttö -valmistelutyöryhmän 16.2.2017 kokouksen teemana oli uuden toimintamallin valmistelun ja rajapintayhteistyön käynnistäminen. Kokouksessa tutustuttiin naapurimaakuntien alueidenkäytön uuden toimintamallin valmistelutilanteeseen ja käytiin keskustelua Etelä-Savon uuden toimintamallin valmistelusta ja rajapintayhteistyön tarpeesta mm. kuntien alueidenkäytön palvelutoiveiden selvittämiseksi.

Lue koko tiedote tästä http://www.es2019.fi./fi/page/3?newsitem=41


Tiedote 6.2.: Maatalous/Tuotantoeläinten hyvä hoito turvattava jatkossakin Etelä-Savossa

Maatalous valmistelutyöryhmä kokoontui 6.2. Mikkelissä. Tällä kertaa keskityttiin eläinlääkintähuollon palvelujen järjestämissuunnitelmiin. Esillä olivat myös Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelma, Leader-ryhmien toiminta ja kasvupalvelu-uudistuksen valmistelutilanne. Lopuksi käytiin läpi maatalous -valmistelutyöryhmän väliraporttia.

Ympäristöterveyshuollon valmistelutyöryhmän varapuheenjohtaja Maria Närhinen esitteli Mikkelin seudun eläinlääkintähuollon resursseja ja toimintalukuja vuodelta 2016.

- Aluehallintouudistuksen myötä myös eläinlääkintähuollon palvelujen järjestäminen uudistuu. Palveluita on oltava jatkossakin saatavilla kohtuudella kaikkialle ja päivystykset on järjestettävä, totesi Närhinen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tuotantoeläinten hyvän hoidon ja päivystyksen turvaamiseen harvaan asutulla maaseudulla.

Närhisen mukaan LUKE:n tuore selvitys koskien eläinlääkäripalveluita saattaa kuitenkin nostaa keskusteluun markkinaneutraliteettiin liittyviä kysymyksiä eritoten isommissa kaupungeissa.

Ympäristöterveydenhuollon eläinlääkintähuolto - alatyöryhmän puheenjohtaja Paula Junnilainen esitteli Etelä-Savon eläinlääkintähuoltoa.

- Valvonnan osalta työryhmä esittää, että maakunnassa valvontaeläinlääkärit hoitavat pääosan viranomaistehtävistä, kuitenkin siten, että terveydenhuoltoa ja praktiikkaa päätyökseen tekevät virkaeläinlääkärit tekevät yhteistyötä heidän kanssaan myös virkatehtävissä.

Kasvupalvelu-uudistus koskee myös maaseudun yrittäjiä

asvupalvelu-uudistusta valmistellaan parhaillaan valtakunnallisesti. Etelä-Savossa maakuntauudistuksen kasvupalvelut -valmistelutyöryhmä työstää asiaa. Uudistuksessa TE-palvelut ja yrityspalvelut yhdistetään kasvupalveluiksi ja suuri muutos on siirtyminen järjestäjä-tuottaja -malliin sekä palvelujen kilpailuttamiseen, selvitti kasvupalvelut -valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Juha Pulliainen.

- Uudistus on systeeminen muutos, jonka tavoittteena mahdollistava hallinto, vallan lisääminen asiakasrajapintaan ja tiedolla johtaminen, selvitti Pulliainen. Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on lausunnolla helmi-maaliskuulla. Tavoitteena on, että kasvupalvelut tarjoillaan jatkossa sähköisinä.

Maatalous -valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Maija Puurunen esitteli Maaseudun kehittämisohjelman 2020 pääpiirteitä. Ohjelman painopisteinä Etelä-Savossa ovat hyvinvointi, elinvoimaisuus ja elinkeinot. ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Kaija Siikavirta selvitti paikallisesta kehittämisestä vastaavien Leader-ryhmien toimintaa ja rahoitusta.

Lue koko tiedote tästä http://www.es2019.fi./fi/page/3?newsitem=38Tiedote 23.1.2017: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta.

Tärkeänä pidettiin, että lomituspalveluiden toimivuus turvataan myös uudessa maakunnassa, ja että asiakasnäkökulma huomioidaan palvelujen järjestämisessä.

Viljelijäpalveluita tarjoavat Itä-Savon, Mikkelin ja Rantasalmen yhteistoiminta-alueet. Työryhmä kävi läpi yhteistoiminta-alueiden viljelijäpalveluiden tilannetta ja totesi nykyisten toimipisteiden sijainnin ja toiminnan. Palvelujen uudistamistarpeiden pohtimista jatketaan ryhmän seuraavissa kokouksissa.

Maatalous -valmistelutyöryhmä kutsuu eteläsavolaiset viljelijät kuulemistilaisuuteen 7.3. Juvan Partalaan. Tilaisuudessa esitellään työryhmän väliraportti, keskustellaan maaseudun palveluista sekä yrittäjyyden ja elinkeinojen edistämisestä ja kuullaan maatalousyrittäjien kommentteja ja näkemyksiä uudistuksesta.

Lue Partalan tapahtuman ohjelma tästä

Lue koko tiedote tästä http://www.es2019.fi./fi/page/3?newsitem=35Tiedote Alueiden käyttö 19.1.: Alueiden käytön valmistelutyöryhmä selvitti nykyisiä tehtäviä ja resursseja

Etelä-Savon maakuntauudistuksen Alueiden käyttö -valmistelutyöryhmän 19.1.2017 kokouksen teemana oli alueidenkäytön, luonnon monimuotoisuuden edistämisen, liikenteen, henkilökuljetusten, vesienhoidon ja luonnonvaratehtävien nykytila ja resurssit. Valmistelutyöryhmän työn tulokset valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä.

Selvityksen kohteena olevia tehtäviä hoidetaan nykyisin Etelä-Savon maakuntaliitossa, Etelä-Savon ELY-keskuksessa ja Pohjois-Savon ELY-keskuksessa. Tehtäväkokonaisuuksia ovat maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus, alueiden käytön ja rakentamisen edistäminen, kulttuuriympäristön hoito, liikenne, luonnonsuojelun edistäminen, ulkoilureittitehtävät, vesivarojen käyttö- ja hoito, luonnonvarat, ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietoisuuden parantaminen.

Lue lisää tästä http://www.es2019.fi./fi/page/3?newsitem=33


Maatalous valmistelutyöryhmän uusin kokous pidettiin 9.1.2017 Savonlinnassa.

Asialistalla mm. ajankohtaiset asiat ja tilannekatsaus. Vesa Kallio esitteli maatalouden kehitysennusteen 2016 alueelliset ja valtakunnalliset tulokset ja Maija Puurunen esitteli maatalouden rahavirtatutkimuksen 2015 tulokset Etelä- Savon osalta. Käytiin yleiskeskustelu maatalouden tulevaisuuden näkymistä.
Tarkasteltiin ELY-keskuksen, kuntien yhteistoiminta-alueiden ja lomituspalvelujen
maataloushallinnon tehtävien ja resurssien ennakoitavissa olevia muutoksia vuoteen 2019 mennessä. Keskusteltiin viljelijöiden ja muiden maataloushallinnon asiakkaiden kuulemistilaisuuden järjestämisestä.

asialista löytyy täältä.

Seuraava kokous on 23.1.2017 klo 13:00-15:30 Joroisissa ellei muuta ilmene


Tiedote: Kasvupalvelut/ Etelä-Savon kasvupalvelujen yksityiskohtainen valmistelu alkaa alatyöryhmissä

Kasvupalvelut valmistelutyöryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa työnvälitys, yrityspalvelut,työllisyys ja elinkeinot. Etelä-Savon maakuntauudistuksen kasvupalvelut – valmistelutyöryhmä kokoontui 21.12.2016 Mikkelissä. Kokouksessa perustettiin kaksi alatyöryhmää, joissa valmistellaan henkilöasiakkaiden sekä yritysten kasvupalveluja. Käynnissä olevaa lakivalmistelua on seuraavissa aihealueissa: kotouttaminen, maakuntien kasvurahoitus sis. mm. yritystuet, palkkatuki, rekrytointi ja osaamisen kehittäminen, tietojärjestelmä (mm. työnvälitysjärjestelmä URA). Käytiin läpi kasvupalvelujen nykytilakartoitus asiakkaiden ja palvelujen osalta Etelä-Savossa. TE-toimiston palvelut ovat niitä järjestettäviä palveluja, jotka viedään vuonna 2019 markkinoille toteutettavaksi maakunnan järjestäminä.

Näiden palvelujen eli henkilöasiakkaiden ja yritysten kasvupalvelujen tulevaisuuden suunnittelua varten perustetaan henkilöasiakas-sekä yrityspalveluihin alatyöryhmät. Jäseniksi tulee kuntien, yrityksien, TE-toimiston sekä ELY-keskuksen edustajia.

Lue koko tiedote ja kokousmuistio

Valmistelutyöryhmän seuraava kokous: 25.1.2017.


Tiedote: Etelä-Savon ympäristöterveydenhuollon tulevaisuuden suunnittelu on hyvässä käynnissä

Maakuntauudistuksen Etelä-Savon ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmän kokouksessa 13. joulukuuta käytiin läpi alatyöryhmien työskentelyn tilannekatsaukset. Alatyöryhmistä toinen keskittyy eläinlääkintähuoltoon ja toinen terveysvalvontaan.

- Alatyöryhmien työskentely on lähtenyt hyvin liikkeelle ja annetut tehtävät on otettu esimerkillisesti haltuun. Haluamme tehdä hyvän ja perinpohjaisen pohjaselvityksen nykyisistä toiminnoista, velvoitteista ja resursseista. Kirkas tavoitteemme on laatia toimiva ja maakunnan ominaispiirteet huomioiva ehdotus palvelujen tuottamisesta, organisoitumisesta sekä yhteistyökuvioista muiden maakuntien kanssa, toteaa työryhmän puheenjohtaja Sampsa Kinnunen.

Lue tiedote kokonaisuudessan

Seuraava kokous 17.1.2017 klo 13 Mikkeli


Tiedote: Alueiden käyttö / Valmistelutyöryhmä aloitti työnsä 13.12.2016

Etelä-Savon maakuntauudistuksen alueiden käyttö -valmistelutyöryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 13.12.2016. Ryhmä tarkastelee maankäytön, kaavoituksen, liikenteen sekä vesi- ja kalatalouskysymyksiä.

Valmistelutyöryhmän puheenjohtajana toimii Jarmo Vauhkonen Etelä-Savon maakuntaliitosta ja sihteerinä projektipäällikkö Maija Korhonen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Eero Korhonen. Valmistelutyöryhmässä on edustajat ELY-keskuksesta, maakuntaliitosta, seutukunnista ja henkilöstöjärjestöistä.

Valmistelutyöryhmän tulee laatia Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmälle raportti vuoden 2017 huhtikuun loppuun mennessä. Raportissa esitetään selvitys alueiden käytön tehtävien nykytilanteesta ja uusi toimintamalli tehtävien hoitamiselle.

Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmän 3.10.2016 päätöksen mukaisesti alueiden käytön valmistelutyöryhmä asetti vesienhoito- ja luonnonvarat alatyöryhmän. Alatyöryhmän jäsenet nimettiin kokouksessa, puheenjohtajaksi nimettiin Pekka Häkkinen ELY-keskuksesta.

Lue tiedote kokonaisuudessaan

Valmistelutyöryhmän seuraava kokous pidetään 19.1.2017

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto / Ympäristöterveydenhuoltoa linjattiin tulevaan maakuntaan

Ympäristöterveydenhuollon työryhmän tehtävänä on kuvata terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon nykytila resursseineen ja laatia vaihtoehtoisia malleja uudistuksen toteuttamiseen. Ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus koostuu terveysvalvonnasta ja eläinlääkintähuollosta. Terveysvalvonnan osa-alueita ovat terveydensuojelu, tupakkavalvonta ja elintarvikevalvonta, ja eläinlääkintähuolto sisältää eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan sekä eläinlääkäripalvelut.

Valmistelutyöryhmä on jakautunut kahteen alatyöryhmään, joista toinen tarkastelee terveysvalvonnan kokonaisuutta ja toinen eläinlääkintähuoltoa.
- Alatyöryhmien asiantuntijat tuovat oman käytännönläheisen osaamisensa ja näkökulmansa tulevaisuuden palvelujen suunnitteluun ja toteuttamismalleihin, toteaa työryhmän puheenjohtaja Sampsa Kinnunen.

18.11.2016 tiedote kokonaisuudessaan


Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Tiedote 7.12.2016 kokouksesta


Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin.

Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan Etelä-Savon ELY-keskuksessa ja kuntien yhteistoiminta-alueilla. Lomitustehtäviä hoidetaan lomituspalveluiden paikallisyksiköissä.

Koko tiedote luettavissa www.es2019.fi -sivustolta


Maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä aloitti työnsä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 16.11.2016.

Kokouksessa käytiin läpi katsaus maakuntauudistuksen etenemisestä Etelä-Savossa, työryhmän tehtävät, työskentelytavat ja viestintäsuunnitelma.

Todettiin, että avoimuus on tärkeää ryhmän työssä. Myös maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmien välinen yhteistyö ja tiedonvaihto koettiin tarpeelliseksi. Todettiin, että maatalous -valmistelutyöryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita muista ryhmistä kertomaan työstään. Tavoitteena on vaikuttaa maatalous -valmistelutyöryhmän ja muiden ryhmien yhteisiin asioihin.
Käytiin läpi työryhmän työhön sisältyviä, maakuntalakiluonnoksen mukaisia asiakokonaisuuksia ja teemoja. Kokonaisuudet ovat: maatalouden rakenne- ja viljelijätukien hallinnointi, lomitusjärjestelmiin liittyvät tehtävät, tukivalvonta, maatalouden hallintojärjestelmän uudistaminen ja maatalouden resurssitehokkat järjestelmät uudessa maakunnassa. Sovittiin teemoittaisesta jatkotyöskentelystä.
Etelä-Savon maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma käytiin läpi. Viljelijöiden kuulemista pidettiin tärkeänä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseutupalvelut -yksikön päällikkö Maija Puurunen ja tekniseksi sihteeriksi nimettiin johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen ELY-keskuksesta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Sirpa Leväinen Rantasalmen yhteistoiminta-alueelta. Työryhmässä on edustajia kunnista, seutukunnista, ELY-keskuksesta, maakuntaliitosta, järjestöistä sekä yrittäjien edustajia.

Valmistelutyöryhmän seuraavat kokoukset: 7.12. Juva, 9.1. Savonlinna, 23.1. Joroinen, 6.2. Mikkeli, 20.2. Pieksämäki, 13.3. Mikkelin seutu.

Maatalous -valmistelutyöryhmä on yksi seitsemästä Etelä-Savon maakuntauudistusta valmistelevasta työryhmästä.

Maakuntauudistuksen alueelliset nettisivut osoitteessa www.es2019.fi.

Lisätietoja:

Maatalous –valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Maija Puurunen, p. 020 502 4074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi